Yhteystiedot

Maurinkatu 6
00170 Helsinki

svenskaklubben@royalravintolat.com

09-6128 6350